winieta na tablicy

Matura 2012 z CKE. Wiedza o społeczeństwie, poziom podstawowy i rozszerzony [ARKUSZ, TEST, ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA, ZADANIA, KLUCZ]

Zobacz arkusze i przykładowe odpowiedzi testu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Matura 2012
 
Matura 2012
fot. Polskapresse

MATURA 2012. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, POZIOM PODSTAWOWY - ARKUSZ

MATURA 2012. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, POZIOM PODSTAWOWY - ODPOWIEDZI (ZACZERPNIĘTE Z GŁOSU WIELKOPOLSKIEGO)

ZADANIE 1.
Za twórcę koncepcji powstania państwa w wyniku podboju i przemocy uznaje się:
C - Ludwika Gumplowicza

ZADANIE 2.
Podaj dwa problemy związane z funkcjonowaniem demokracji, na które zwrócono uwagę w tekście.
- konflikt między interesami większości a mniejszości
- tolerancyjne wartości związane z demokracją powinny być krzewione nie tylko przez polityków, ale także przez media

ZADANIE 3.
Na podstawie wykresu i własnej wiedzy wskaż zależność pomiędzy długością trwania demokracji w państwie a opiniami społeczeństwa na temat jej ważności.
- Im dłużej w państwie funkcjonuje demokracja, tym ważniejsza jest ona dla jego mieszkańców.

ZADANIE 4.
A. Art. 4.1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. - zasada zwierzchności narodu
B. Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. - zasada państwa prawa (praworządności)
C. Art. 10.1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. - zasada podziału władz (trójpodziału)
D. Art. 11.1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii
politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa. - zasada pluralizmu politycznego

ZADANIE 5.
nazwa ideologii: liberalizm
współtwórca ideologii: John Locke

ZADANIE 6.
A. Wskaż rodzaj wyborów, w których występuje najwyższa frekwencja.
- Wybory prezydenckie.
B. Wyjaśnij, w jakiej sytuacji wybory prezydenckie przeprowadza się w dwóch turach.
- Gdy w pierwszej turze kandydat nie uzyska ponad 50 proc. głosów.
C. Wyjaśnij, dlaczego byłoby błędem zamieszczenie w tabeli wyborów, w wyniku których urząd Prezydenta PRL objął Wojciech Jaruzelski.
- Wojciech Jaruzelski nie został wybrany przez ogół obywateli. Wybrało go Zgromadzenie Narodowe. Dodatkowo, był on jedynym kandydatem na urząd prezydenta.
D. Zdefiniuj pojęcie frekwencja wyborcza.
- Jest to odsetek osób, które mają prawo do głosowania i wzięły udział w wyborach lub referendum.

ZADANIE 7.
Na podstawie fragmentów Ustawy o partiach politycznych i własnej wiedzy wskaż dwa argumenty świadczące o tym, że zdobycie przez partię polityczną mandatów poselskich nie jest warunkiem koniecznym uzyskania przez nią subwencji z budżetu państwa.
- by otrzymać mandaty trzeba przekroczyć próg 5 proc., by uzyskać subwencję z budżetu tylko 3 proc.
- może zdarzyć się tak, że partia, która zdobyła 2% wejdzie w koalicją z partią, która zdobyła na przykład 4 proc. - tym samym tworzyć będą koalicję z 6proc. poparcia i tym samym obie będą mogły otrzymać subwencję,

ZADANIE 8.
A. Zgromadzenie Narodowe jest zwoływane przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. - Fałsz
B. Rada Ministrów ma w Rzeczypospolitej Polskiej prawo inicjatywy
ustawodawczej. - Prawda
C. Ważność wyborów parlamentarnych w Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza Państwowa Komisja Wyborcza. - Fałsz
D. Partie polityczne w Rzeczypospolitej Polskiej są rejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie. - Prawda

ZADANIE 9.
W Rzeczypospolitej Polskiej członkowie Rady Ministrów za naruszenie Konstytucji lub ustaw ponoszą odpowiedzialność przed (A) ........Trybunałem Stanu............ Odpowiedzialność taką określa się mianem odpowiedzialności (B) ……konstytucyjnej…… . Członkowie Rady Ministrów ponoszą także przed (C) ……sejmem… odpowiedzialność solidarną za działalność Rady Ministrów oraz indywidualną za sprawy należące do ich kompetencji lub powierzone im przez Prezesa Rady Ministrów. Odpowiedzialność taką określa się mianem odpowiedzialności (D) …politycznej… .

ZADANIE 10.
A. Jednostka pomocnicza gminy obejmująca jedną lub kilka wsi; na jej czele stoi osoba wybierana w głosowaniu powszechnym na zebraniu wiejskim. - sołectwo
B. Członek kolegialnego organu stanowiącego w jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. - radny
C. Jednoosobowy organ wykonawczy wybierany bezpośrednio przez mieszkańców gminy miejskiej. - burmistrz
D. Szef kolegialnego organu wykonawczego w powiecie wybierany przez radę powiatu. - przewodniczący
F. Organ kolegialny wybierany przez sejmik województwa; na jego czele stoi marszałek
województwa. - zarząd województwa

ZADANIE 11.
A. uchwalenie poprawek do ustawy - Senat
B. odmowa podpisania ustawy - Prezydent RP
C. ponowne uchwalenie ustawy - Sejm

ZADANIE 12.
A. Kierował Radą Ministrów RP w latach 2006–2007; kandydował w ostatnich wyborach prezydenckich; w 2011 roku był posłem na Sejm RP. - Jarosław Kaczyński
B. Kierował Radą Ministrów RP w latach 1996–1997; w 2005 roku pełnił funkcję Marszałka Sejmu RP; w 2011 roku był członkiem Senatu RP. - Włodzimierz Cimoszewicz
C. Kierował Radą Ministrów RP w 1991 roku; w latach 1993–2003 był przedstawicielem Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju; w 2011 roku pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów RP. - Jan Krzysztof Bielecki

ZADANIE 13.
A. Stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji
oraz interesu publicznego w telewizji. - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
B. Sprawdza legalność, gospodarność, rzetelność
i celowość działań organów administracji rządowej
oraz NBP. - Najwyższa Izba Kontroli
C. Strzeże praworządności oraz czuwa nad ściganiem
przestępstw. - Krajowa Rada Sądownicza
D. Stoi na straży wolności oraz praw człowieka i obywatela wynikających z konstytucji. - Rzecznik Praw Obywatelskich

ZADANIE 14.
A - prawo administracyjne - 4 (Normuje tryb postępowania przed organami rządowymi i samorządowymi)
B - prawo cywilne - 3 (Reguluje stosunki majątkowe oraz osobowe między podmiotami prawa)
C - prawo karne - 2 (Obejmuje zakazy i nakazy zachowań oraz środki przymusu państwowego)

ZADANIE 15.
W Rzeczypospolitej Polskiej zarządzenia Prezesa Rady Ministrów są... B. źródłem powszechnie obowiązującego prawa

ZADANIE 16.
A. Pismo procesowe skierowane do sądu zawierające wniosek o wszczęcie procesu cywilnego i rozpoznanie sprawy to ...pozew....... .
B. Pismo procesowe wnosi do sądu osoba określana jako .....powód......... .
C. Przeciwnik procesowy osoby wnoszącej sprawę do sądu to .....pozwany.......... .

ZADANIE 17.
Podkreśl nazwę aktu prawnego dotyczącego praw człowieka uchwalonego w 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
C. - Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

ZADANIE 18.
A. Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny. - prawa osobiste
B. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się. - prawa polityczne
C. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. - prawa socjalne

ZADANIE 19.
A - wstąpienie Polski do Rady Europy - pierwsze (1991)
B - wstąpienie Polski do Unii Europejskiej - ostatnie (2004)

ZADANIE 20.
A. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali - 1951 - Paryż
B. Traktaty ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej - 1957 - Rzym
C. Traktat o Unii Europejskiej - 1992 - Maastricht
D. Traktat lizboński - 2007 - Lizbona

ZADANIE 21.
A. Premier Portugalii w latach 2002-2004 - Jose Manuel Barroso - Komisja Europejska
B. Premier Polski w latach 1997-2001 - Jerzy Buzek - Parlament Europejski

ZADANIE 22.
A. Jego głównym zadaniem jest kontrola właściwego wykonania budżetu Unii Europejskiej. Zapewnia prawidłowość i zgodność z prawem wszystkich wydatków Unii oraz należyte zarządzanie finansami. - Trybunał Obrachunkowy
B. Zapewnia jednolitą interpretację i stosowanie prawa europejskiego we wszystkich krajach
Unii – tak, aby prawo było jednakowe dla wszystkich. Czuwa również nad tym, by wszystkie państwa członkowskie i instytucje unijne wypełniały nałożone na nie zobowiązania prawne. - Trybunał Sprawiedliwości

ZADANIE 23.
A. Państwo, w którym rozegrały się wydarzenia zwane pomarańczową rewolucją. - Ukraina - 2
B. Państwo założycielskie Wspólnot Europejskich. - Włochy - 7
C. Państwo, w którym w latach 90. XX wieku toczyła się wojna domowa. - Bośnia i Hercegowina - 5
D. Państwo graniczące z Polską, uczestniczące w pracach Grupy Wyszehradzkiej. - Czechy - 8
E. Państwo członkowskie Unii Europejskiej, nienależące do strefy Schengen. - Austria - 6

ZADANIE 24.
A. Terytorium południowego Libanu było kilkakrotnie okupowane przez Izrael. - FAŁSZ
B. Kosowo stało się niepodległym państwem w latach 90. XX wieku w wyniku rozpadu Jugosławii. - FAŁSZ
C. Naddniestrzańska Republika Mołdawska jest państwem separatystycznym. - PRAWDA

ZADANIE 25.
A. Wspólnota jest grupą, której członków łączy trwała więź emocjonalna. - PRAWDA
B. Nonkonformizm to postawa charakteryzująca się podporządkowaniem zasadom obowiązującym w danej grupie. - FAŁSZ
C. W Polsce zawarcie ponownego małżeństwa jest dozwolone przez prawo po uzyskaniu orzeczenia sądowego o separacji. - FAŁSZ

ZADANIE 26.
Podkreśl dwa zdania, które charakteryzują społeczeństwo otwarte.
A. Awans społeczny jest możliwy przy odpowiednim wysiłku i zdeterminowaniu jednostki.
D. Pozycja społeczna jednostki zależy przede wszystkim od jej wiedzy i stopnia aktywności.

ZADANIE 27.
Wybierz dwa zdania, w których zawarte są opinie.
A. Młodzi są największymi ofiarami kryzysu gospodarczego.
F. Tę różnorodną grupę ludzi łączy niepewność jutra, która nie pozwala niczego planować, i płaca tak marna, że nie stać ich na godne życie.

ZADANIE 28.
Zdania prawdziwe:
B. Odsetek osób uznających korupcję i nieuczciwość w polityce za jeden z trzech głównych błędów popełnionych w czasie przemian po 1989 roku spadł w okresie styczeń 2008 – marzec 2010 o 7 punktów procentowych.
C. Odsetek osób uznających brak dekomunizacji oraz rozliczenia funkcjonariuszy państwowych i partyjnych z okresu PRL za jeden z trzech głównych błędów popełnionych w czasie przemian po 1989 roku wzrósł w okresie styczeń 2008 – marzec 2010 o 4 proc.

ZADANIE 29.
A. korupcja

ZADANIE 30.
B. We współczesnej Polsce wśród mniejszości narodowych najliczniejszą grupą są Niemcy. - PRAWDA
C. Według prawa Rzeczypospolitej Polskiej Romowie są mniejszością etniczną. - PRAWDA

ZADANIE 31.
A. Wymień działania Polaków mieszkających na stałe za granicą na rzecz Polski po II wojnie światowej.
- sprzeciw wobec postanowień konferencji jałtańskiej
- bojkot komunizmu
B. Przedstaw – za autorem tekstu – bariery w podtrzymywaniu polskości przez Polaków mieszkających na stałe za granicą.
- Polska nie pomaga Polonii za granicą
- odmowa wydawania wiz wjazdowych osobą, które poza obcym obywatelstwem mają także polskie
- brak możliwości odbywania bezpłatnych staży w placówkach konsularnych i handlowych

ZADANIE 32
B. Karta Polaka

ZADANIE 33
Podaj nazwę, jaką autorka tekstu określiła typ polskości nieoznaczający polskiej tożsamości narodowej.
A. potomkowie Polaków
B. Podaj nazwy dwóch wyznaczników tożsamości polskiej funkcjonujących w świadomości Polaków z Polski, które nie są charakterystyczne dla reprezentantów polskości zagrożonej.
- zamieszkanie i urodzenie się w Polsce
- znajomość języka, kultury i historii Polski
- poczucie, że jest się Polakiem
- posiadanie co najmniej jednego z rodziców narodowości polskiej
- posiadanie polskiego obywatelstwa
- wiara katolicka

ZADANIE 35.
WYTYCZNE W GŁOSIE WIELKOPOLSKIM

PRZEJDŹ NA DRUGĄ STRONĘ, ABY ZOBACZYĆ ARKUSZ I ODPOWIEDZI Z CZĘŚCI ROZSZERZONEJ

MATURA 2012. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, POZIOM ROZSZERZONY - ARKUSZ

MATURA 2012. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, POZIOM ROZSZERZONY - ODPOWIEDZI

ZADANIE 1.
A. Społeczeństwo industrialne (społeczeństwo przemysłowe)
B. Społeczeństwo postindustrialne (społeczeństwo poprzemysłowe)
C. Społeczeństwo informacyjne

ZADANIE 2.
Podkreśl alternatywną nazwę uwarstwienia społecznego.
B. stratyfikacja społeczna

ZADANIE 3.
Podaj nazwy dwóch rodzajów ruchliwości pionowej.
- awans
- degradacja

ZADANIE 4.
D. socjaldemokracja

ZADANIE 5.
nazwa modelu państwa: państwo dobrobytu lub państwo opiekuńcze

ZADANIE 6.
A. Republika Federalna Niemiec
Metoda wyboru prezydenta: 4 - wybory przez organ składający się m.in. z parlamentarzystów
Zakres kompetencji prezydenta: 6 - reprezentacyjne
B. Francja
Metoda wyboru prezydenta: 1 - bezpośrednie powszechne
Zakres kompetencji prezydenta: 8 - może przewodniczyć rządowi, decyduje o polityce zagranicznej i bezpieczeństwa
C. Stany Zjednoczone Ameryki
Metoda wyboru prezydenta: 3 - powszechne pośrednie
Zakres kompetencji prezydenta: 5 - władza wykonawcza

ZADANIE 7.
A. Francja - system dwublokowy
B. Wielka Brytania - system dwupartyjny
C. Szwajcaria - system kooperacji partii

ZADANIE 8.
A. Zgromadzenie Narodowe jest zwoływane przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. - FAŁSZ
B. Rada Ministrów ma w Rzeczypospolitej Polskiej prawo inicjatywy ustawodawczej. - PRAWDA
C. Ważność wyborów parlamentarnych w Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza Państwowa Komisja Wyborcza. - FAŁSZ

ZADANIE 9.
Po II turze wyborów prezydenckich w Polsce w lipcu 2010 roku prezydent elekt Bronisław Komorowski, pełniący jako Marszałek Sejmu obowiązki głowy państwa, złożył mandat
poselski.
- marszałek Senatu

ZADANIE 10.
A - Jerzy Buzek
B - Marek Belka

ZADANIE 11.
A. Janusz Kochanowski - ostatni
B. Ewa Łętowska - pierwsza

ZADANIE 12.
A. Sprawdza legalność, gospodarność, rzetelność i celowość działań organów administracji rządowej oraz NBP - Najwyższa Izba Kontroli
B. Strzeże praworządności oraz czuwa nad ściganiem przestępstw. - Prokurator Generalny

ZADANIE 13.
A. Reguluje kwestie powstawania, łączenia i rozwiązywania spółek, m.in. akcyjnych i komandytowych. PRAWO HANDLOWE
B. Reguluje instytucję własności oraz inne formy korzystania z ruchomości i nieruchomości. PRAWO RZECZOWE
C. Reguluje stosunki społeczne wynikające z pokrewieństwa, powinowactwa i opieki. PRAWO RODZINNE

ZADANIE 14.
Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
B. kodeks cywilny

ZADANIE 15.
wielobiegunowy ład międzynarodowy

ZADANIE 16.
A. Państwo graniczące z Łotwą. Polacy, zamieszkujący głównie okręg stołeczny, stanowią w nim jedną z dwóch najliczniejszych mniejszości narodowych. - Litwa - 5
B. Państwo graniczące z Ukrainą. Władza centralna nie kontroluje całego terytorium państwa. Największy liczebnie naród stanowią w nim przedstawiciele romańskiej grupy językowej. - Mołdawia - 2
C. Państwo należące do Unii Europejskiej i NATO. Środkiem płatniczym jest w nim euro. Naród dominujący liczebnie stanowią przedstawiciele ugrofińskiej grupy językowej. - Estonia - 7

ZADANIE 17.
A. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali - 1951 - Paryż
B. Traktat o Unii Europejskiej - 1992 - Maastricht

ZADANIE 18.
A. Rozporządzenia to najważniejsze akty prawne, mają moc wiążącą, stosuje się je we wszystkich państwach członkowskich, obowiązują tak samo, jak prawo krajowe. - PRAWDA
B. Dyrektywy to wiążące akty prawne, które – adresowane
do obywateli państw członkowskich – pozostawiają adresatom
swobodę wyboru środków służących osiągnięciu wyznaczonego celu. - FAŁSZ
C. Decyzje to akty zindywidualizowane, dotyczące konkretnych
przypadków i niemające charakteru prawotwórczego. - PRAWDA

ZADANIA 19-27 W GŁOSIE WIELKOPOLSKIM

ZOBACZ TAKŻE

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH 2012

Matura 2012 z CKE, wos. Maturzyści raczej zadowoleni, choć poziom rozszerzony był trudny

"Matura to Bzdura": Prezydent bez imienia i Wałęsa w Radzie Miasta, czyli polska wiedza o społeczeństwie

Matura 2012 z CKE, wos. Skończyliście? Jak Wam poszła matura z wiedzy o społeczeństwie?

Matura 2012 z CKE, WOS. O godz. 9 egzamin z wiedzy o społeczeństwie

Matura 2012 z CKE. W piątek matura z wiedzy o społeczeństwie oraz fizyki i astronomii. Gotowi?

Matura 2012 z CKE. WOS. Jaka będzie matura z wiedzy o społeczeństwie? Piszcie czego się spodziewacie!

 • « Poprzednia
 • 1
 • 2
 • Następna »

Komentarze (11)

 • kar (gość)

  kar (gość)

  11.05.12, 18:18

  a w zadaniu 4 to na pewno SOCJALDEMOKRACJA?

  Zgłoś

 • 18 C - redakcja ma rację (gość)

  18 C - redakcja ma rację (gość)

  11.05.12, 18:01

  DECYZJA (decision, decision, Entscheidung): * decyzje służą często do rozstrzygania różnego rodzaju kwestii związanych z funkcjonowaniem wspólnego rynku rolnego, a także z harmonizacją innych sektorów polityki gospodarczej; * decyzje mają charakter konkretny i indywidualny; * decyzje nie mają cech prawotwórczych; * decyzje obejmują we wszystkich swoich częściach tylko tych, do których sa skierowane; * adresatami decyzji mogą być państwa członkowskie lub osoby fizyczne i prawne. * decyzje obowiązują bezpośrednio w państwach członkowskich i wobec adresata indywidualnego; * decyzje nakładające na adresatów (osoby fizyczne i prawne) określone obowiązki stanowią tytuł egzekucyjny (wykonywane są zgodnie z procedurą kraju członkowskiego, którego obywatelem jest osoba fizyczna lub na terenie którego ma siedzibę osoba prawna).

  Zgłoś

 • m (gość)

  m (gość)

  11.05.12, 17:04

  a decyzja w prawie unijnym nie ma charakteru prawotworczego czasem? to zalecenia i opinie nie maja

  Zgłoś

 • Kamila

  Kamila

  11.05.12, 15:54

  OD REDAKCJI: @rafag: Racja. Dziękujemy za zwrócenie uwagi i za czujność ;)

  Zgłoś

 • iga (gość)

  iga (gość)

  11.05.12, 15:52

  rozszerzenie to jakaś totalna paranoja, zdecydowanie mega mega trudne

  Zgłoś

 • rafag (gość)

  rafag (gość)

  11.05.12, 15:51

  W ostatnim B falsz! Dyrektywy nie są adresowane do OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH!

  Zgłoś

 • kate (gość)

  kate (gość)

  11.05.12, 15:37

  próbna była o wiele łatwiejsza ale jakieś 60% będzie

  Zgłoś

 • king (gość)

  king (gość)

  11.05.12, 15:22

  Bardzo prosty ta matura z WOSU :)

  Zgłoś

 • Ewellka (gość)

  Ewellka (gość)

  11.05.12, 15:17

  masakra...://

  Zgłoś

 • baranow (gość)

  baranow (gość)

  11.05.12, 14:21

  rozszerzna banał !!!

  Zgłoś

 • ola (gość)

  ola (gość)

  11.05.12, 14:01

  calkiem wporzadku. Wiekszosc o uni europejskiej.

  Zgłoś


Zamknij

Twój komentarz

Galeria

 • "Lubelskie Pływające Przedszkolaki" z dyplomami i medalami

  "Lubelskie Pływające Przedszkolaki" z dyplomami i medalami

  Autor: Kurier Lubelski

  Data publikacji: 12.07.2014 12:37

  Liczba odwiedzin: 64

  Na krytej pływalni przy SP nr 23, ul. Podzamcze 9 odbył się finał kolejnej edycji programu bezpłatnej nauki pływania dla 5-latków "Lubelskie Pływające Przedszkolaki". »

 • Lublin: Na UMCS trwa "Polonijne Lato". 200 cudzoziemców z 22 krajów

  Lublin: Na UMCS trwa "Polonijne Lato". 200 cudzoziemców z 22 krajów

  Autor: Kurier Lubelski

  Data publikacji: 12.07.2014 12:07

  Liczba odwiedzin: 52

  Uroczyste spotkanie, występ artystyczny a potem długie rozmowy przy stole. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej ruszyła kolejna edycja "Polonijnego Lata" w Lublinie. »

 • MEN organizatorem wyjazdów dla dzieci poszkodowanych przez żywioł

  MEN organizatorem wyjazdów dla dzieci poszkodowanych przez żywioł

  Autor: natablicy.pl

  Data publikacji: 11.07.2014 13:58

  Liczba odwiedzin: 136

  Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie ws. zasiłku losowego dla uczniów, których rodziny ucierpiały wskutek klęsk żywiołowych. Resort edukacji na dopłaty na wyjazdy dla dzieci zamierza przeznaczyć 15 mln zł. »

 • Sposoby na wakacyjną nudę - bezpłatne półkolonie, zajęcia, warsztaty

  Sposoby na wakacyjną nudę - bezpłatne półkolonie, zajęcia, warsztaty

  Autor: Informacja prasowa

  Data publikacji: 11.07.2014 13:42

  Liczba odwiedzin: 110

  Rozpoczęły się wakacje, jednak z różnych powodów duża część dzieci pozostanie w swoich rodzinnych domach. Główną przyczyną, dla której nie mogą one skorzystać z letniego wypoczynku jest brak dostatecznych środków finansowych. Co w takiej sytuacji może być alternatywą dla nudy i samotności? »

 • Uczelnia w Białymstoku wieszając baner reklamowy zdewastowała zabytkową kamienicę

  Uczelnia w Białymstoku wieszając baner reklamowy zdewastowała zabytkową kamienicę

  Autor: natablicy.pl

  Data publikacji: 11.07.2014 13:36

  Liczba odwiedzin: 106

  Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku swoim banerem reklamowym zasłoniła zabytkowy budynek XIX-wiecznej kamiennicy. »

 • Większość rodziców nie oszczędza na przyszłość swoich dzieci [WIDEO]

  Większość rodziców nie oszczędza na przyszłość swoich dzieci [WIDEO]

  Autor: Newseria

  Data publikacji: 11.07.2014 13:11

  Liczba odwiedzin: 124

  Tylko 30 proc. Polaków odkłada pieniądze na przyszłość swoich dzieci – wynika z badań Instytutu Homo Homini. Tymczasem regularne odkładanie nawet kilkudziesięciu złotych miesięcznie już od narodzin dziecka pomoże rodzicom zapewnić mu lepszy start w dorosłe życie. Zebrana przez lata kwota może pomóc w opłaceniu studiów, zakupie mieszkania czy w założeniu własnego biznesu. »

 • Łódź: Lista najbardziej elitarnych liceum ogólnokształcących

  Łódź: Lista najbardziej elitarnych liceum ogólnokształcących

  Autor: Dziennik Łódzki

  Data publikacji: 11.07.2014 10:37

  Liczba odwiedzin: 104

  Najlepsi absolwenci gimnazjów poszli do liceum Politechniki Łódzkiej, I LO oraz XXI LO. Te trzy licea otwierają ranking najbardziej elitarnych ogólniaków w Łodzi. Zestawienie ułożyliśmy na podstawie danych z elektronicznego systemu rekrutacji. »

 • Rekrutacja na studia 2014/2015. Maturzyści walczą o indeksy uczelni w woj. śląskim

  Rekrutacja na studia 2014/2015. Maturzyści walczą o indeksy uczelni w woj. śląskim

  Autor: Dziennik Zachodni

  Data publikacji: 11.07.2014 10:31

  Liczba odwiedzin: 84

  Największe uczelnie w woj. śląskim zakończyły tegoroczną rekrutację na studia w roku akademickim 2014/2015. Na najbardziej obleganych kierunkach o jeden indeks walczy kilkanaście osób. »

 • Wydział Oświaty w Poznaniu: Nowe obwody poznańskich szkół konieczne

  Wydział Oświaty w Poznaniu: Nowe obwody poznańskich szkół konieczne

  Autor: Głos Wielkopolski

  Data publikacji: 11.07.2014 10:16

  Liczba odwiedzin: 72

  Poznań: Radni z komisji oświaty rozmawiali o nowych obwodach poznańskich szkół. Urzędnicy chcą, żeby dyskusja na ten temat zakończyła się już we wrześniu. Nie wiadomo jednak, czy tak się stanie. Niektóre propozycje wywołały sporo kontrowersji. »

 • « Poprzednia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Następna »

Rok szkolny 2013/2014 - daty

Sonda

Trwają wakacje! Jak spędzasz wakacyjne dni?

Śpię do południa :)
30%
Siedzę całe dnie przed kompem
27%
Zostaję w domu. Spotykam się ze znajomymi
20%
Wyjeżdżam z rodzicami nad morze/w góry/na Mazury
10%
Jadę na obóz/kolonie
8%
Wypoczywam u babci, która gotuje mi same pyszności
5%

juniorfutbol.pl

Najnowsze materiały

Najczęściej komentowane

Najpopularniejsze materiały

Polskapresse sp z.o.o informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie natablicy.pl podlegają ochronie. Dowiedz się więcej
Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej

Copyright Polskapresse Sp. z o.o. Kontakt | Regulamin | Polityka prywatności

Witryna korzysta z plików cookies oraz informacji zapisywanych i odczytywanych z localStorage, aby dopasować interesujące treści oraz reklamy. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, w szczególności w zakresie cookies, oznacza, że pliki będą umieszczane na urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do cookies i localStorage używając ustawień przeglądarki lub używanego urządzenia. Szczegóły w „Polityce Prywatności”.

Zamknij