winieta na tablicy

Langloo

Próbna matura 2013 z OKE Poznań. Język polski, poziom podstawowy i rozszerzony. Arkusz, test, zadania, przykładowe odpowiedzi, rozwiązania

W czwartek 3 stycznia, maturzyści pisali próbny egzamin z języka polskiego, przygotowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Zobacz arkusze i przykładowe odpowiedzi.

Zdjęcie ilustracyjne
 
Zdjęcie ilustracyjne
fot. Shutterstock

PRÓBNA MATURA 2013 Z OKE POZNAŃ, JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY - ARKUSZ

PRÓBNA MATURA 2013 Z OKE POZNAŃ, JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY - ODPOWIEDZI:

ZADANIE 1.
Wpisz do tabeli cele oraz skutki eksperymentów przedstawionych w akapitach 1. i 2. Wykorzystaj swoją znajomość "Lalki" Bolesława Prusa.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
EKSPERYMENT PRZEPROWADZONY PRZEZ AUTORA W DZIECIŃSTWIE
a) Cel: sprawdzenie, co lalka ma w środku.

Skutek: poznanie kondycji lalki, oszustwa materialnego piękna, zniechęcenie.
EKSPERYMENT PRZEPROWADZONY W "LALCE"
b) Cel: sprawdzenie skąd pochodzi lalka.
Skutek: poznanie właściciela lalki - Mincel i Wokulski.

ZADANIE 2.
Wyjaśnij celowość przytoczenia fragmentu powieści Bolesława Prusa (oprócz oczywistych funkcji - urozmaicenia tekstu i zaciekawienia czytelnika).

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Pełni funkcję wprowadzenia do tekstu, ukazuje uniwersalność tematu.

ZADANIE 3.
Zabieg językowy, który wpływa na spójność akapitów 2. i 3., to
D. gra słów.

ZADANIE 4.
Określ funkcję, jaką pełni akapit 3. w kompozycji całego tekstu.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Przejście między wstępem, a dalszą częścią artykułu, konkretyzacja tematu.

ZADANIE 5.
Jaki, zdaniem autora, był stosunek Prusa do wiedzy i nauki? Wyjaśnij na podstawie akapitu 4.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Zafascynowany nauką, propagował hasła pozytywizmu, jednak zachowywał dystans do nowych odkryć.

ZADANIE 6.
Wykorzystując treść akapitu 4., wyjaśnij zawarte w akapicie 5. sformułowanie: Sienkiewicz dał nogę w przeszłość ("Trylogia"), Orzeszkowa "wzwyż" ("Ad astra").

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Sienkiewicz koncentrował się na powieściach historycznych, na tematach z przeszłości.
Orzeszkowa skupia się na metafizyce.

ZADANIE 7.
Uzasadnij celowość użycia w odniesieniu do Wokulskiego wyrażenia: self-made man. (akapit 7.).

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Sam siebie stworzył, do wszystkiego doszedł sam.

ZADANIE 8.
Do tabeli wpisz nazwy funkcji językowych, które dominują w przytoczonych wypowiedziach autora artykułu (akapit 8.).

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Kolejne debaty krytyków nad kondycją rodzimej prozy zaczynają się lub kończą pytaniem: dlaczego nie mamy współczesnej "Lalki"? - funkcja informatywna
Nie ma co czekać na drugie przyjście, adorujmy więc niepojmowalny "skandal" wyjątkowego dzieła. - funkcja impresywna
Cud i tyle! - funkcja ekspresywna

ZADANIE 9.
Podaj dwa cele zastosowania cudzysłowu w akapicie 8.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
- tytuł
- oddanie ironii

ZADANIE 10.
W akapicie 9. pojawia się wyrażenie dotyczące Bolesława Prusa: Wielki Tato polskiej powieści. Wyjaśnij zasadność użycia:

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
wyrazu familiarnego tato - bliski każdemu Polakowi
wielkiej litery - Tato - wyraz szacunku

ZADANIE 11.
Z akapitu 9. wypisz sformułowania dotyczące przesłania "Lalki", które mają charakter:

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
metafory - "ład i sens są możliwe, bo w powieściowych rumowiskach zawsze błyska gdzieś promień utopii"
paradoksu - "Nikt przed nim nie napisał w Polsce powieści, która skutecznie pozbawiałaby złudzeń i jednocześnie podtrzymywałaby w nie wiarę."

ZADANIE 12.
Na podstawie akapitów 7.-9. sformułuj cztery argumenty, które uzasadniają opinię autora, że "Lalka" jest dziełem szczególnie wybitnym.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
bohater nowoczesny - Wokulski, nowy typ powieści, uniwersalność problematyki, daje nadzieję i wiarę w lepsze życie.

ZADANIE 13.
Do pytań, związanych z wyodrębnionymi częściami tekstu, dopisz odpowiednie numery akapitów (uwzględnij wszystkie akapity).

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
1. Co jest w środku lalki? - akapit 1 i 2
2. Co stanowi istotę człowieka? - akapit 3
3. Czy nauka pozwala poznać i opisać człowieka? - akapit 4, 5, 6
4. Na czym polega niepowtarzalność "Lalki" i jej bohatera? - akapit 7 i 8
5. Dlaczego lubimy Prusa i jego dzieła? - akapit 9

ZADANIE 14.
W kontekście całego tekstu wyjaśnij, na czym polega dwuznaczność tytułu.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
dosłowne - co ma lalka zabawka w środku
metaforyczne - o czym jest powieść, dlaczego nadal zachwyca.

ZADANIE 15.
Analizowany tekst Ryszarda Koziołka jest
B. esejem rozważającym fenomen pisarstwa Prusa.

Odpowiedzi i arkusze z próbnej matury 2013 z OKE Poznań z języka polskiego na poziomie rozszerzonym NA NASTĘPNEJ STRONIE ARTYKUŁU

PRÓBNA MATURA 2013 Z OKE POZNAŃ, JĘZYK POLSKI - POZIOM ROZSZERZONY - ARKUSZ

PRÓBNA MATURA 2013 Z OKE POZNAŃ, JĘZYK POLSKI - POZIOM ROZSZERZONY - PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI

TEMAT 1 Analizując i interpretując wiersz Cypriana Kamila Norwida Polka, zwróć uwagę na różne sposoby rozumienia i wyrażania piękna w poezji.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Propozycja analizy i interpretacji, np.:
- niewielki poemat w pięciu pieśniach o zróżnicowanej budowie (7-, 10-, 11- i 12-zgłoskowiec);
- utwór pochodzi z okresu prac nad najważniejszym zbiorem poezji Norwida Vade-mecum(lata 1856-1866);
- zdaniem Norwida był to krytyczny dla polskiej poezji czas: z jednej strony kończył się okres dominacji Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego, z drugiej pozytywiści (poeci) warsztatowo pozostawali epigonami romantyków; prekursorska twórczość samego Norwida była właściwie nieznana (aż do czasów Młodej Polski - odkrycie Zenona Przesmyckiego-Miriama);
- dostrzec można w tym tekście krytykę poezji wielkich romantyków, jak i ich epigonów (Harfiarz I);
PROBLEMATYKA: dwóch harfiarzy (poetów) symbolizuje skrajnie różne typy poezji:
a) Harfiarz I:
- operuje banalną metaforyką (kwiaty, gwiazdy, perły, korale)
- personifikuje (jak często czynili romantycy) naturę
- posługuje się regularną formą wiersza (czterowersowe strofy, o układzie rymów abab, 11-zgłoskowiec)
- zwraca się z pochwałą zewnętrznej urody Polki do niewymagającej publiczności
- jest poetą patrzącym powierzchownie, "zewnętrznie"
- schlebia poślednim gustom
- uzyskuje w finale tekstu poklask tłumu i nagrodę (wieniec laurowy);
b) Harfiarz II:
- dostrzega wartości duchowe
- posługuje się bardziej wyszukaną formą wiersza(bliższą samemu Norwidowi,porte parole poety)
- zmusza odbiorcę do myślenia
- opisuje nieoczywiste piękno wewnętrzne
- prezentuje portret tajemniczy (nie wiemy nawet, jak naprawdę wygląda Polka i czy jest piękna)
- stosuje niedomówienia
- kreuje portret nie tyle kobiety, co Polki-Człowieka (ideału)
- posługuje się bezśredniówkowym 12-zgłoskowcem na przemian z 7-zgłoskowcem
- jego język jest zaprzeczeniem romantycznego wielosłowia
- wprowadza wiele pauz, znaków graficznych, wykrzyknień i pytań
- spotyka się z kompletnym niezrozumieniem wśród odbiorców

Zobacz więcej w Głosie Wielkopolskim.

TEMAT 2 Analizując i interpretując opowiadanie Brunona Schulza, zwróć uwagę na sposoby przedstawienia samotności i uniwersalne refleksje.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Propozycja analizy i interpretacji, np.:
- tekst pochodzi z 1936 roku, pierwodruk pod znamiennym tytułem"O sobie" (po włączeniu do zbioru opowiadań "Sanatorium pod Klepsydrą" zmiana tytułu na "Samotność")
- pozornie odmienny niż w pozostałych opowiadaniach narrator (zamiast Józefa pojawia się anonimowy emeryt, wypowiadający się w 1 os. l.poj., lecz z czasem rozpoznajemy w nim cechy właściwe narratorowi prowadzącemu, alter ego autora)
- opowiadanie utrzymane w charakterystycznym dla Schulza stylu prozy poetyckiej (liryzacja prozy poprzez przesunięcie realiów świata przedstawionego na drugi plan, w zamian uwypuklenie opisu stanów wewnętrznych i przewaga funkcji estetycznej oraz ekspresywnej)
- w opowiadaniu dominuje tzw. "estetyka przepełnienia", która decyduje o nadmiarze słów i ich wieloznaczności
PROBLEMATYKA: np.: w opowiadaniu Schulza samotność artysty jest kompensowana twórczą omnipotencją
Opis świata przedstawionego, np.:
czas:
- wg Jerzego Ficowskiego - badacza twórczości autora Sanatorium pod Klepsydrą - Schulzowska rzeczywistość znajduje się "poza czasem"
- czas jest subiektywny i zależy tylko od jego kreatora oraz siły wyobraźni
- w opowiadaniu przeszłość symultanicznie występuje z teraźniejszością i nic ich wzajemnego przenikania nie ogranicza (dzieciństwo - wiek dojrzały bohatera)
- czas nabiera cech czasu mitologicznego, "wiecznego teraz" ("siedzę tu od lat i się nudzę" - Minotaur zamknięty w centrum labiryntu)
przestrzeń:
- przypomina labirynt, w którym utknął samotny bohater
- Mircea Eliade twierdzi, że główna rola labiryntu polega na ochronie środka - miejsca świętego (w opowiadaniu Schulza jest to pokój z lat dziecinnych)
- wyobrażenia dotyczące labiryntu nasycone są od zawsze ambiwalencją, stąd bohater z jednej strony pragnie się wyzwolić ("znaleźć drzwi"), z drugiej z rozrzewnieniem wspomina młode lata
- przestrzeń podlega dowolnym metamorfozom (ich ilość jest nieograniczona)
- świat w opowiadaniu ma charakter oniryczny (marzenia sennego) i w każdej chwili może ulec fantastycznej przemianie
- w tej przestrzeni wiele rzeczy pozornie niemożliwych do zrealizowania znajduje swoje miejsce (np. karnisz staje się przyrządem gimnastycznym)

Zobacz więcej w Głosie Wielkopolskim.

HARMONOGRAM PRÓBNEJ MATURY 2013 Z OKE POZNAŃ

3 stycznia 2013 - język polski (godz. 9 - poziom podstawowy, godz. 14 - poziom rozszerzony);
4 stycznia 2013 - matematyka (godz. 9 - poziom podstawowy, godz. 14 - poziom rozszerzony);
7 stycznia 2013 - języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski (godz. 9 - poziom podstawowy, godz. 14 - poziom rozszerzony);
8 stycznia 2013 - przedmioty dodatkowe (godz. 9 - poziom podstawowy, godz. 14 - poziom rozszerzony).

ZOBACZ TAKŻE

Próbna matura 2013 z OKE Poznań. Język polski, poziom podstawowy. Opinie maturzystów - egzamin był trudny

Próbna matura 2013 z OKE Poznań, język polski. "Dziady", "Legenda żeglarska" i wiersze Barana. O godz. 14 część rozszerzona

Próbna matura 2013 z OKE Poznań. Język polski, poziom podstawowy. Jak Wam poszło?

Próbna matura 2013 z OKE Poznań. Dziś test z języka polskiego

 • « Poprzednia
 • 1
 • 2
 • Następna »

Komentarze (33)

 • 20.04.15, 01:57

  Komentarz usunięty

 • 05.04.15, 03:44

  Komentarz usunięty

 • 24.03.15, 17:07

  Komentarz usunięty

 • 24.03.15, 03:00

  Komentarz usunięty

 • 23.03.15, 12:16

  Komentarz usunięty

 • 22.03.15, 21:33

  Komentarz usunięty

 • 22.03.15, 06:34

  Komentarz usunięty

 • 21.03.15, 15:31

  Komentarz usunięty

 • 21.03.15, 00:55

  Komentarz usunięty

 • 20.03.15, 10:31

  Komentarz usunięty

 • 19.03.15, 20:18

  Komentarz usunięty

 • 19.03.15, 06:00

  Komentarz usunięty

 • 18.03.15, 13:36

  Komentarz usunięty

 • 17.03.15, 19:01

  Komentarz usunięty

 • 16.03.15, 21:21

  Komentarz usunięty

 • anonim (gość)

  anonim (gość)

  27.03.13, 18:06

  dajcie spokój z taką matura ... jak taką dadzą w maju to życie nie miłe.

  Zgłoś

 • maciek (gość)

  maciek (gość)

  15.03.13, 13:10

  jak tam przygotowania do matury w tym roku? [***]://krakow.naszemiasto.pl/artykul/1622493,matura-2013-jezyk-polski-odpowiedzi-arkusze-wyniki-jak,id,t.html

  Zgłoś

 • kol (gość)

  kol (gość)

  21.01.13, 21:30

  jaki był temat wypracowania z poziomu podstawowego?

  Zgłoś

 • Ciekawa (gość)

  Ciekawa (gość)

  07.01.13, 19:37

  Czy to są oficjalne odpowiedzi z modelu opracowanego w OKE Poznań, czy też rozwiązania zaproponowane przez nauczycieli?

  Zgłoś

 • b nmb nm (gość)

  b nmb nm (gość)

  04.01.13, 17:50

  masakra ;((

  Zgłoś


Zamknij

Twój komentarz

Polecamy

juniorfutbol.pl

 • Młody Real da radę "Starej Damie"? Starcie pokoleń w Lidze Mistrzów (ANALIZA)

  Młody Real da radę "Starej Damie"? Starcie pokoleń w Lidze Mistrzów (ANALIZA)

  Autor: tom

  Data publikacji: 05.05.2015 14:15

  Liczba odwiedzin: 62

  Spoglądając na metryki graczy Juventusu można stwierdzić, że "Stara Dama" jest naprawdę stara. Kadra bianconeri na mecz z Realem liczy 23 piłkarzy, z czego aż 12 ma 30 lub więcej lat. 20-osobowa drużyna "Królewskich", chociaż pozbawiona nastolatków, czy nawet graczy 20-21-letnich, jest o wiele młodsza. Który zespół będzie górą w wieczornym meczu na Juventus Stadium? »

 • Centralna Liga Juniorów: Małe Derby Krakowa dla Wisły (ZDJĘCIA)

  Centralna Liga Juniorów: Małe Derby Krakowa dla Wisły (ZDJĘCIA)

  Autor: tom

  Data publikacji: 05.05.2015 11:12

  Liczba odwiedzin: 1199

  W sobotę Wisła Kraków pokonała u siebie Cracovię 3:1 w ramach Centralnej Ligi Juniorów. Bramki dla Wisły zdobywali Przemysław Porębski (dwie) i Konrad Handzlik. Zobaczcie zdjęcia. »

Sonda

Matura 2015. Najbardziej obawiam się egzaminu z...

Matematyki
43%
Języka polskiego
38%
Języka obcego - angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego
8%
Biologii
5%
Fizyki, Chemii
4%
Historii, WOS-u
2%

Najnowsze materiały

Rok szkolny 2014/2015 - daty

W tym dniu nie ma jeszcze żadnego wydarzenia.

Polskapresse sp z.o.o informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie natablicy.pl podlegają ochronie. Dowiedz się więcej
Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej

Copyright Polskapresse Sp. z o.o. Kontakt | Regulamin | Polityka prywatności

Witryna korzysta z plików cookies oraz informacji zapisywanych i odczytywanych z localStorage, aby dopasować interesujące treści oraz reklamy. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, w szczególności w zakresie cookies, oznacza, że pliki będą umieszczane na urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do cookies i localStorage używając ustawień przeglądarki lub używanego urządzenia. Szczegóły w „Polityce Prywatności”.

Zamknij