winieta na tablicy

Próbna matura 2013 z OKE Poznań. Język polski, poziom podstawowy i rozszerzony. Arkusz, test, zadania, przykładowe odpowiedzi, rozwiązania

W czwartek 3 stycznia, maturzyści pisali próbny egzamin z języka polskiego, przygotowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Zobacz arkusze i przykładowe odpowiedzi.

Zdjęcie ilustracyjne
 
Zdjęcie ilustracyjne
fot. Shutterstock

PRÓBNA MATURA 2013 Z OKE POZNAŃ, JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY - ARKUSZ

PRÓBNA MATURA 2013 Z OKE POZNAŃ, JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY - ODPOWIEDZI:

ZADANIE 1.
Wpisz do tabeli cele oraz skutki eksperymentów przedstawionych w akapitach 1. i 2. Wykorzystaj swoją znajomość "Lalki" Bolesława Prusa.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
EKSPERYMENT PRZEPROWADZONY PRZEZ AUTORA W DZIECIŃSTWIE
a) Cel: sprawdzenie, co lalka ma w środku.

Skutek: poznanie kondycji lalki, oszustwa materialnego piękna, zniechęcenie.
EKSPERYMENT PRZEPROWADZONY W "LALCE"
b) Cel: sprawdzenie skąd pochodzi lalka.
Skutek: poznanie właściciela lalki - Mincel i Wokulski.

ZADANIE 2.
Wyjaśnij celowość przytoczenia fragmentu powieści Bolesława Prusa (oprócz oczywistych funkcji - urozmaicenia tekstu i zaciekawienia czytelnika).

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Pełni funkcję wprowadzenia do tekstu, ukazuje uniwersalność tematu.

ZADANIE 3.
Zabieg językowy, który wpływa na spójność akapitów 2. i 3., to
D. gra słów.

ZADANIE 4.
Określ funkcję, jaką pełni akapit 3. w kompozycji całego tekstu.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Przejście między wstępem, a dalszą częścią artykułu, konkretyzacja tematu.

ZADANIE 5.
Jaki, zdaniem autora, był stosunek Prusa do wiedzy i nauki? Wyjaśnij na podstawie akapitu 4.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Zafascynowany nauką, propagował hasła pozytywizmu, jednak zachowywał dystans do nowych odkryć.

ZADANIE 6.
Wykorzystując treść akapitu 4., wyjaśnij zawarte w akapicie 5. sformułowanie: Sienkiewicz dał nogę w przeszłość ("Trylogia"), Orzeszkowa "wzwyż" ("Ad astra").

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Sienkiewicz koncentrował się na powieściach historycznych, na tematach z przeszłości.
Orzeszkowa skupia się na metafizyce.

ZADANIE 7.
Uzasadnij celowość użycia w odniesieniu do Wokulskiego wyrażenia: self-made man. (akapit 7.).

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Sam siebie stworzył, do wszystkiego doszedł sam.

ZADANIE 8.
Do tabeli wpisz nazwy funkcji językowych, które dominują w przytoczonych wypowiedziach autora artykułu (akapit 8.).

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Kolejne debaty krytyków nad kondycją rodzimej prozy zaczynają się lub kończą pytaniem: dlaczego nie mamy współczesnej "Lalki"? - funkcja informatywna
Nie ma co czekać na drugie przyjście, adorujmy więc niepojmowalny "skandal" wyjątkowego dzieła. - funkcja impresywna
Cud i tyle! - funkcja ekspresywna

ZADANIE 9.
Podaj dwa cele zastosowania cudzysłowu w akapicie 8.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
- tytuł
- oddanie ironii

ZADANIE 10.
W akapicie 9. pojawia się wyrażenie dotyczące Bolesława Prusa: Wielki Tato polskiej powieści. Wyjaśnij zasadność użycia:

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
wyrazu familiarnego tato - bliski każdemu Polakowi
wielkiej litery - Tato - wyraz szacunku

ZADANIE 11.
Z akapitu 9. wypisz sformułowania dotyczące przesłania "Lalki", które mają charakter:

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
metafory - "ład i sens są możliwe, bo w powieściowych rumowiskach zawsze błyska gdzieś promień utopii"
paradoksu - "Nikt przed nim nie napisał w Polsce powieści, która skutecznie pozbawiałaby złudzeń i jednocześnie podtrzymywałaby w nie wiarę."

ZADANIE 12.
Na podstawie akapitów 7.-9. sformułuj cztery argumenty, które uzasadniają opinię autora, że "Lalka" jest dziełem szczególnie wybitnym.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
bohater nowoczesny - Wokulski, nowy typ powieści, uniwersalność problematyki, daje nadzieję i wiarę w lepsze życie.

ZADANIE 13.
Do pytań, związanych z wyodrębnionymi częściami tekstu, dopisz odpowiednie numery akapitów (uwzględnij wszystkie akapity).

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
1. Co jest w środku lalki? - akapit 1 i 2
2. Co stanowi istotę człowieka? - akapit 3
3. Czy nauka pozwala poznać i opisać człowieka? - akapit 4, 5, 6
4. Na czym polega niepowtarzalność "Lalki" i jej bohatera? - akapit 7 i 8
5. Dlaczego lubimy Prusa i jego dzieła? - akapit 9

ZADANIE 14.
W kontekście całego tekstu wyjaśnij, na czym polega dwuznaczność tytułu.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
dosłowne - co ma lalka zabawka w środku
metaforyczne - o czym jest powieść, dlaczego nadal zachwyca.

ZADANIE 15.
Analizowany tekst Ryszarda Koziołka jest
B. esejem rozważającym fenomen pisarstwa Prusa.

Odpowiedzi i arkusze z próbnej matury 2013 z OKE Poznań z języka polskiego na poziomie rozszerzonym NA NASTĘPNEJ STRONIE ARTYKUŁU

PRÓBNA MATURA 2013 Z OKE POZNAŃ, JĘZYK POLSKI - POZIOM ROZSZERZONY - ARKUSZ

PRÓBNA MATURA 2013 Z OKE POZNAŃ, JĘZYK POLSKI - POZIOM ROZSZERZONY - PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI

TEMAT 1 Analizując i interpretując wiersz Cypriana Kamila Norwida Polka, zwróć uwagę na różne sposoby rozumienia i wyrażania piękna w poezji.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Propozycja analizy i interpretacji, np.:
- niewielki poemat w pięciu pieśniach o zróżnicowanej budowie (7-, 10-, 11- i 12-zgłoskowiec);
- utwór pochodzi z okresu prac nad najważniejszym zbiorem poezji Norwida Vade-mecum(lata 1856-1866);
- zdaniem Norwida był to krytyczny dla polskiej poezji czas: z jednej strony kończył się okres dominacji Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego, z drugiej pozytywiści (poeci) warsztatowo pozostawali epigonami romantyków; prekursorska twórczość samego Norwida była właściwie nieznana (aż do czasów Młodej Polski - odkrycie Zenona Przesmyckiego-Miriama);
- dostrzec można w tym tekście krytykę poezji wielkich romantyków, jak i ich epigonów (Harfiarz I);
PROBLEMATYKA: dwóch harfiarzy (poetów) symbolizuje skrajnie różne typy poezji:
a) Harfiarz I:
- operuje banalną metaforyką (kwiaty, gwiazdy, perły, korale)
- personifikuje (jak często czynili romantycy) naturę
- posługuje się regularną formą wiersza (czterowersowe strofy, o układzie rymów abab, 11-zgłoskowiec)
- zwraca się z pochwałą zewnętrznej urody Polki do niewymagającej publiczności
- jest poetą patrzącym powierzchownie, "zewnętrznie"
- schlebia poślednim gustom
- uzyskuje w finale tekstu poklask tłumu i nagrodę (wieniec laurowy);
b) Harfiarz II:
- dostrzega wartości duchowe
- posługuje się bardziej wyszukaną formą wiersza(bliższą samemu Norwidowi,porte parole poety)
- zmusza odbiorcę do myślenia
- opisuje nieoczywiste piękno wewnętrzne
- prezentuje portret tajemniczy (nie wiemy nawet, jak naprawdę wygląda Polka i czy jest piękna)
- stosuje niedomówienia
- kreuje portret nie tyle kobiety, co Polki-Człowieka (ideału)
- posługuje się bezśredniówkowym 12-zgłoskowcem na przemian z 7-zgłoskowcem
- jego język jest zaprzeczeniem romantycznego wielosłowia
- wprowadza wiele pauz, znaków graficznych, wykrzyknień i pytań
- spotyka się z kompletnym niezrozumieniem wśród odbiorców

Zobacz więcej w Głosie Wielkopolskim.

TEMAT 2 Analizując i interpretując opowiadanie Brunona Schulza, zwróć uwagę na sposoby przedstawienia samotności i uniwersalne refleksje.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Propozycja analizy i interpretacji, np.:
- tekst pochodzi z 1936 roku, pierwodruk pod znamiennym tytułem"O sobie" (po włączeniu do zbioru opowiadań "Sanatorium pod Klepsydrą" zmiana tytułu na "Samotność")
- pozornie odmienny niż w pozostałych opowiadaniach narrator (zamiast Józefa pojawia się anonimowy emeryt, wypowiadający się w 1 os. l.poj., lecz z czasem rozpoznajemy w nim cechy właściwe narratorowi prowadzącemu, alter ego autora)
- opowiadanie utrzymane w charakterystycznym dla Schulza stylu prozy poetyckiej (liryzacja prozy poprzez przesunięcie realiów świata przedstawionego na drugi plan, w zamian uwypuklenie opisu stanów wewnętrznych i przewaga funkcji estetycznej oraz ekspresywnej)
- w opowiadaniu dominuje tzw. "estetyka przepełnienia", która decyduje o nadmiarze słów i ich wieloznaczności
PROBLEMATYKA: np.: w opowiadaniu Schulza samotność artysty jest kompensowana twórczą omnipotencją
Opis świata przedstawionego, np.:
czas:
- wg Jerzego Ficowskiego - badacza twórczości autora Sanatorium pod Klepsydrą - Schulzowska rzeczywistość znajduje się "poza czasem"
- czas jest subiektywny i zależy tylko od jego kreatora oraz siły wyobraźni
- w opowiadaniu przeszłość symultanicznie występuje z teraźniejszością i nic ich wzajemnego przenikania nie ogranicza (dzieciństwo - wiek dojrzały bohatera)
- czas nabiera cech czasu mitologicznego, "wiecznego teraz" ("siedzę tu od lat i się nudzę" - Minotaur zamknięty w centrum labiryntu)
przestrzeń:
- przypomina labirynt, w którym utknął samotny bohater
- Mircea Eliade twierdzi, że główna rola labiryntu polega na ochronie środka - miejsca świętego (w opowiadaniu Schulza jest to pokój z lat dziecinnych)
- wyobrażenia dotyczące labiryntu nasycone są od zawsze ambiwalencją, stąd bohater z jednej strony pragnie się wyzwolić ("znaleźć drzwi"), z drugiej z rozrzewnieniem wspomina młode lata
- przestrzeń podlega dowolnym metamorfozom (ich ilość jest nieograniczona)
- świat w opowiadaniu ma charakter oniryczny (marzenia sennego) i w każdej chwili może ulec fantastycznej przemianie
- w tej przestrzeni wiele rzeczy pozornie niemożliwych do zrealizowania znajduje swoje miejsce (np. karnisz staje się przyrządem gimnastycznym)

Zobacz więcej w Głosie Wielkopolskim.

HARMONOGRAM PRÓBNEJ MATURY 2013 Z OKE POZNAŃ

3 stycznia 2013 - język polski (godz. 9 - poziom podstawowy, godz. 14 - poziom rozszerzony);
4 stycznia 2013 - matematyka (godz. 9 - poziom podstawowy, godz. 14 - poziom rozszerzony);
7 stycznia 2013 - języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski (godz. 9 - poziom podstawowy, godz. 14 - poziom rozszerzony);
8 stycznia 2013 - przedmioty dodatkowe (godz. 9 - poziom podstawowy, godz. 14 - poziom rozszerzony).

ZOBACZ TAKŻE

Próbna matura 2013 z OKE Poznań. Język polski, poziom podstawowy. Opinie maturzystów - egzamin był trudny

Próbna matura 2013 z OKE Poznań, język polski. "Dziady", "Legenda żeglarska" i wiersze Barana. O godz. 14 część rozszerzona

Próbna matura 2013 z OKE Poznań. Język polski, poziom podstawowy. Jak Wam poszło?

Próbna matura 2013 z OKE Poznań. Dziś test z języka polskiego

 • « Poprzednia
 • 1
 • 2
 • Następna »

Komentarze (18)

 • anonim (gość)

  anonim (gość)

  27.03.13, 18:06

  dajcie spokój z taką matura ... jak taką dadzą w maju to życie nie miłe.

  Zgłoś

 • maciek (gość)

  maciek (gość)

  15.03.13, 13:10

  jak tam przygotowania do matury w tym roku? [***]://krakow.naszemiasto.pl/artykul/1622493,matura-2013-jezyk-polski-odpowiedzi-arkusze-wyniki-jak,id,t.html

  Zgłoś

 • kol (gość)

  kol (gość)

  21.01.13, 21:30

  jaki był temat wypracowania z poziomu podstawowego?

  Zgłoś

 • Ciekawa (gość)

  Ciekawa (gość)

  07.01.13, 19:37

  Czy to są oficjalne odpowiedzi z modelu opracowanego w OKE Poznań, czy też rozwiązania zaproponowane przez nauczycieli?

  Zgłoś

 • b nmb nm (gość)

  b nmb nm (gość)

  04.01.13, 17:50

  masakra ;((

  Zgłoś

 • nieuk (gość)

  nieuk (gość)

  03.01.13, 22:28

  pisałem dziś tylko podstawę, większość zadań mam źle, a z wypracowania napisałem tylko wstęp, bo nie wiedziałem co napisać. ech, może jakieś punkty dostanę. czarno widzę maturę w maju :(

  Zgłoś

 • maturzystka (gość)

  maturzystka (gość)

  03.01.13, 20:28

  jutro na matmie będzie hardcore. humaniści, musimy nie dać się tej złej matce nauk! :D

  Zgłoś

 • mery (gość)

  mery (gość)

  03.01.13, 19:25

  No szczerze ja po napisaniu pracy żałowałam że wzięłam drugi temat, ponieważ pierwszy był trochę łatwiejszy :)

  Zgłoś

 • matt (gość)

  matt (gość)

  03.01.13, 19:11

  te pytania do czytania ze zrozumieniem masakra

  Zgłoś

 • kija (gość)

  kija (gość)

  03.01.13, 19:00

  Na początku czytalo mi się tekst w miarę dobrze i myślalam, że nie będzie źle...aż w końcu doszlam do zadania 1 gdzie między innymi trzeba bylo odnieść się do kontekstu calej lektóry której niestety nie pamiętalam... poza tym niektóre zadania nie byly napisane zrozumiale... wypracowanie myślę, że jakoś ogarnęlam (Temat 2) ... Myślę, że bylo calkiem pozytywnie ale okaże się kiedy dostanę wyniki :)

  Zgłoś

 • 7654 (gość)

  7654 (gość)

  03.01.13, 18:58

  chodzi mi o wypracowanie z schulza na rozszerzeniu.

  Zgłoś

 • 7654 (gość)

  7654 (gość)

  03.01.13, 18:57

  czy to jest ostateczny klucz? :) istnieje możliwość że ktoś uzna mi inną interpretację?

  Zgłoś

 • co wy gadacie? (gość)

  co wy gadacie? (gość)

  03.01.13, 18:14

  przeczytajcie pare książek przed majową a od razu lepiej pójdzie czytanie i praca :)

  Zgłoś

 • Ja (gość)

  Ja (gość)

  03.01.13, 15:50

  Mega trudna była 2 pkt mam xd za zamkniete wypracowanie zal

  Zgłoś

 • Monia (gość)

  Monia (gość)

  03.01.13, 15:26

  Myślałam ze bedzie gorzej:p

  Zgłoś

 • Kosmos (gość)

  Kosmos (gość)

  03.01.13, 14:14

  Tematy w miare ok były, wybrałem 2 i chyba cos tam trafiłem w ten "klucz'' lecz te początkowe to hardcore

  Zgłoś

 • lalaa (gość)

  lalaa (gość)

  03.01.13, 13:38

  jak tak patrze na odpowiedz z czytania to moze mam z 5 pkt ;)

  Zgłoś

 • daty (gość)

  daty (gość)

  03.01.13, 12:17

  8 stycznia, gdy piszemy przedmioty dodatkowe, chyba nie ma podziału na rano - podstawa, 14 - rozszerzenie, tylko oba razem są pisane, jednocześnie

  Zgłoś


Zamknij

Twój komentarz

Galeria

 • Dania dla dzieci według Pawła Lorocha [WIDEO]

  Dania dla dzieci według Pawła Lorocha [WIDEO]

  Autor: Dzień Dobry TVN/x-news

  Data publikacji: 18.04.2014 10:14

  Liczba odwiedzin: 43

  Miłośnik kulinariów Paweł Loroch przygotował w kuchni "Dzień Dobry TVN" dania dla najmłodszych. »

 • Jak pracuje fryzjer dziecięcy? [WIDEO]

  Jak pracuje fryzjer dziecięcy? [WIDEO]

  Autor: Dzień Dobry TVN/x-news

  Data publikacji: 18.04.2014 10:06

  Liczba odwiedzin: 38

  Teresa Żuchowicz od kilkudziesięciu lat prowadzi dziecięcy salon fryzjerski Bobas. Fryzjerka wspominała w programie "Dzień Dobry TVN" początki i złote czasy zakładu oraz opowiedziała, z jakimi problemami musi się obecnie borykać. »

 • Sukcesy studentów Politechniki Gdańskiej w konkursach naukowych

  Sukcesy studentów Politechniki Gdańskiej w konkursach naukowych

  Autor: Informacja prasowa

  Data publikacji: 18.04.2014 09:45

  Liczba odwiedzin: 42

  Pasmo sukcesów studentów Politechniki Gdańskiej w Ogólnopolskim Finale Odysei Umysłów. Drugi konkursowy zespół z Katedry Systemów Decyzyjnych i Robotyki WETI jedzie na światowe finały do Stanów Zjednoczonych. W finale ogólnopolskim zdobył dwie nagrody. »

 • CBA zajęło się sprawą Gdańskiej Platformy Edukacyjnej

  CBA zajęło się sprawą Gdańskiej Platformy Edukacyjnej

  Autor: Dziennik Bałtycki

  Data publikacji: 18.04.2014 09:33

  Liczba odwiedzin: 35

  - To wrzód, który rósł od początku wprowadzenia tego systemu i w końcu musiał pęknąć. Dziwię się, że tak późno się tym zajęto - tak Piotr Gierszewski, radny Komisji Edukacji, mówi o Gdańskiej Platformie Edukacyjnej, czyli elektronicznej sieci, łączącej szkoły i przedszkola w jednym systemie informatycznym. »

 • Kampania "Pora na pomidora” przeciw otyłości wśród dzieci

  Kampania "Pora na pomidora” przeciw otyłości wśród dzieci

  Autor: Informacja prasowa

  Data publikacji: 18.04.2014 09:21

  Liczba odwiedzin: 45

  Otyłość i nadwaga to problem już nie tylko ludzi dorosłych. Coraz częściej dotyka też dzieci i młodzież. Dlatego w tym roku organizator IV edycji ogólnopolskiej kampanii „Pora na pomidora, czyli jak tu nie kochać polskich warzyw i owoców” działania kieruje przede wszystkim do najmłodszych oraz osób, które odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu ich nawyków żywieniowych. »

 • "To Tola. Tola ma tablet" - darmowy podręcznik idzie z duchem czasu [SONDA]

  "To Tola. Tola ma tablet" - darmowy podręcznik idzie z duchem czasu [SONDA]

  Autor: natablicy.pl/MEN

  Data publikacji: 18.04.2014 08:43

  Liczba odwiedzin: 233

  "Nasz elementarz" dostępny jest dla każdego w wersji elektronicznej. Przeglądając pierwszą część darmowego podręcznika można zauważyć, że autorzy postawili na nowoczesność. »

 • « Poprzednia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Następna »

Rok szkolny 2013/2014 - daty

Sonda

Matura coraz bliżej. Egzamin z jęz. polskiego odbędzie się 5 maja. Uczycie się już do matury?

Ja powtarzam do matury tylko dwa słowa - "będzie dobrze, będzie dobrze"
24%
Nieee, jeszcze mam czas na naukę
21%
Tak, codziennie coś powtarzam
19%
Jestem już szczęśliwym studentem/absolwentem. Maturę mam już za sobą
19%
Zacznę się uczyć w kwietniu
17%

juniorfutbol.pl

 • CTR360 "Lights Out", czyli buty ciemne jak miasto bez prądu (ZDJĘCIA)

  CTR360 "Lights Out", czyli buty ciemne jak miasto bez prądu (ZDJĘCIA)

  Autor: tom

  Data publikacji: 17.04.2014 17:23

  Liczba odwiedzin: 314

  Nowe buty Nike CTR360 "Lights Out" to alternatywa dla coraz popularniejszego trendu "kolorowania" obuwia piłkarskiego. Firmy sportowe przed zbliżającym się mundialem "bombardują" rynek produktami o jaskrawej kolorystyce nawiązując do słonecznej, pełnej życia i energii Brazylii. Ktoś ma dość? W takim razie gasimy światło i wyłączamy kolor. »

 • Kapitan Ameryka - wyjazdowa koszulka reprezentacji USA na mundial w Brazylii (ZDJĘCIA)

  Kapitan Ameryka - wyjazdowa koszulka reprezentacji USA na mundial w Brazylii (ZDJĘCIA)

  Autor: tom

  Data publikacji: 17.04.2014 16:36

  Liczba odwiedzin: 413

  Firma Nike ujawniła nowe wyjazdowe stroje reprezentacji Stanów Zjednoczonych na mundial w Brazylii. Odświeżony wzór jest "patriotyczny" i opiera się na trzech pasach odnoszących się kolorystycznie do flagi USA. »

Najnowsze materiały

Najczęściej komentowane

Najpopularniejsze materiały

Polskapresse sp z.o.o informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie natablicy.pl podlegają ochronie. Dowiedz się więcej
Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej

Copyright Polskapresse Sp. z o.o. Kontakt | Regulamin | Polityka prywatności

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w tym w celu emisji możliwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Prywatności”.

Zamknij