winieta na tablicy

Próbna matura 2014 z OKE Poznań, wos [ARKUSZ, TEST, ODPOWIEDZI]

Autor: natablicy.pl

Data publikacji: 16.01.2014 09:24

Liczba odwiedzin: 5135

Tagi: liceum, próbna matura 2014, próbna matura oke poznań, próbna matura styczeń 2014, matura, matura oke poznań, próbna matura oke poznań matematyka, wielkopolska matura, szkoły wielkopolska, co będzie na próbnej maturze z oke poznań, matura 2014, próbna matura oke poznań 2014, próbna matura 2014 wielkopolska, próbna matura historia 2014, próbna matura wos 2014, próbna matura biologia 2014, próbna matura chemia 2014, próbna matura geografia 2014, próbna matura fizyka 2014, próbna matura historia oke, próbna matura wos oke, próbna matura chemia oke, próbna matura fizyka oke, próbna matura biologia oke, próbna matura geografia oke, próbna matura polski oke odpowiedzi, próbna matura przedmioty dodatkowe zadania, historia, wos, chemia, fizyka, biologia, geografia, matura oke poznań, próbna matura oke poznań historia, próbna matura oke poznań wos, wielkopolska matura, szkoły wielkopolska, fizyka zadania, próbna matura geografia oke odpowiedzi, co było na próbnej maturze z geografii oke poznań, biologia oke poznań, matura języki obce, matura oke historia, matura oke chemia, matura oke fizyka, matura oke biologia, matura oke wos, matura oke geografia, co było na maturze oke poznań, opinie uczniów matura oke poznań, wos, wiedza o społeczeństwie, wiedza o społeczeństwie próbna matura, matura oke wos, co było na maturze oke poznań, opinie uczniów matura oke poznań, próbna matura oke poznań arkusze i odpowiedzi, przedmioty dodatkowe odpowiedzi, oke poznań wos odpowiedzi, wos odpowiedzi, oke poznań historia odpowiedzi, historia odpowiedzi, oke poznań geografia odpowiedzi, geografia odpowiedzi, oke poznań biologia odpowiedzi, biologia odpowiedzi

W czwartek 16 stycznia maturzyści pisali próbny egzamin z przedmiotów dodatkowych, przygotowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Zobacz przykładowe odpowiedzi.

Zdjęcie ilustracyjne
 
Zdjęcie ilustracyjne
fot. Polskapresse

PRÓBNA MATURA 2014 Z OKE POZNAŃ, WOS - ARKUSZ

PRÓBNA MATURA 2014 Z OKE POZNAŃ, WOS - Przykładowe odpowiedzi

ZADANIE 1.
Podaj nazwę postawy propospołecznej.
B. empatia

ZADANIE 2.
Na podstawie wiedzy własnej i załączonej mapy odpowiedz na pytania:
A. Wyjaśnij pojęcie stopa bezrobocia.
przykładowa odpowiedź: Stosunek ilości osób bezrobotnych do ilości ludzi aktywnych zawodowo na danym terenie i w danym okresie.
B. Podaj nazwę województw, w których bezrobocie we wszystkich podregionach kształtuje się w takim samym przedziale.
przykładowa odpowiedź: lubuskie, podkarpackie
C. Wskaż prawidłowość związaną z rozmieszczeniem obszarów o najniższym bezrobociu.
przykładowa odpowiedź: bliskość wielkich aglomeracji miejskich, tereny uprzemysłowione.

ZADANIE 3.
Dopasuj opis do pojęcia socjologicznego.
1. Pewna liczba osób, między którymi wytworzyła się i choćby przez krótki czas utrzymuje się więź społeczna, grupa zróżnicowana wewnętrznie. - C. zbiorowość
2. Liczna grupa społeczna, wyodrębniona ze względu na rodzaj aktywności gospodarcze, wspólnotę warunków lub stylów życia, a także udział w sprawowaniu władzy. - A. warstwa społeczna
4. Niesformalizowana grupa, oparta na takim samym odniesieniu do wartości związanych z tradycją wspólnych losów, kultury oraz dążeniach do zachowania odrębności. - B. naród
5. Względnie spójna grupa społeczna, wyrażająca swoją odrębność przez zanegowanie lub podważanie akceptowanych powszechnie wzorców. - D. subkultura

ZADANIE 4.
Podaj nazwę zjawiska opisanego w tekście źródłowym.
Proces zagęszczania i intensyfikowania się powiązań i zależności ekonomicznych, finansowych, politycznych, militarnych, kulturowych, ideologicznych między społecznościami ludzkimi, który prowadzi do uniformizacji świata w tych wszystkich zakresach i odzwierciedla się w pojawianiu się więzi społecznych, solidarności oi tożsamości w skali ponadlokalnej i ponadnarodowej.
przykładowa odpowiedź: globalizacja

ZADANIE 5.
Podaj które postawy wobec narodu są prawdziwe, a które fałszywe.
A. Postawa społeczno-polityczna, zakładająca współpracę, równouprawnienie i przyjaźń wszystkich narodów to kosmopolityzm. PRAWDA
B. Postawa charakteryzująca się niechęcią wobec innych narodów, często wywołana strachem to ksenofobia. PRAWDA
C. Postawa wrogości wobec innych narodów, uznająca prawo własnego narodu do panowania nad nimi i niszczenia ich kultury to nacjonalizm. PRAWDA

ZADANIE 6.
Na podstawie wiedzy własnej i tekstu źródłowego odpowiedz na pytania:
A. Podaj nazwisko autora zacytowanego dzieła
przykładowa odpowiedź: Charles de Montesquieu (Monteskiusz)
B. Podaj nazwę zasady ustrojowej, której dotyczy tekst.
przykładowa odpowiedź: trójpodział władzy
C. Wyjaśnij, w jaki sposób ta zasada jest naruszana w autorytaryzmie i totalitaryzmie.
przykładowa odpowiedź: W autorytaryzmie władza ustawodawcza podporządkowana jest władzy wykonawczej, natomiast władza sądownicza zwykle działa z polecenia władzy wykonawczej. Rządy opierają się decyzjach jednej osoby. Totalitaryzm jest systemem rządów, w którym aparat państwowy dążący do całkowitej władzy nad społeczeństwem za pomocą monopolu informacyjnego i propagandy. Nie ma mowy o podziale władzy.

ZADANIE 7.
Na podstawie fragmentu konstytucji (art. 125.2) odpowiedz na pytania.
A. Jaka najmniejsza liczba senatorów może spełnić warunek zapisany w ust. 2.
odp. 50 senatorów
B. Co oznacza sformułowanie w ust.3, że wynik referendum jest wiążący.
przykładowa odpowiedź: Referendum ogólnokrajowe jest wiążące przy frekwencji powyżej 50 proc. Jeśli frekwencja jest niższa, wynik referendum na charakter jedynie opiniodawczy.
C. Podaj nazwę demokracji, której przykładem jest referendum.
przykładowa odpowiedź: demokracja bezpośrednia

ZADANIE 8.
Uzupełnij brakujące słowa w treści Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
Art.13
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoim programie do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i (A.) komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść (B.) rasową i narodowościową, stosowanie (C.) przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub (D.) członkostwa.

ZADANIE 9.
Na podstawie wiedzy własnej i tekstu źródłowego odpowiedz na pytania.
A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.
Według autora, wydarzenie wyznaczające początek III RP to
B. powołanie Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko Prezesa Rady Ministrów
B. podaj pełną nazwę, którą w tekście zapisano skrótem PRL.
odp. Polska Rzeczpospolita Ludowa
C. Wyjaśnij argumentację autora, odnosząc się do podkreślonych fragmentów tekstu.
przykładowa odpowiedź: Polska Ludowa jako satelita ZSRR była uzależniona od władz komunistycznych pod każdym względem - ekonomicznym, polityki zagranicznej i wewnętrznej.

ZADANIE 10.
Na podstawie wiedzy własnej i tekstu źródłowego uzupełnij informacje dotyczące liczby posłów i logotypów partii politycznych.
przykładowa odpowiedź: PiS - logo 1, 137 posłów; PO - logo 4, 203 posłów; PSL - logo 6, 33 posłów; SLD - logo 2, 26 posłów; SP - logo 3, 17 posłów; Twój Ruch - logo 5, 36 posłów.

ZADANIE 11.
Na podstawie wiedzy własnej i fragmentu Kodeksu wyborczego odpowiedz na pytania/.
A. Podaj nazwę, jaką określa się wartości liczbowe zapisane w art. 196.
przykładowa odpowiedź: procentowe
B. Wyjaśnij, dlaczego art. 196 stosowany jest tylko w wyborach do Sejmu RP, a nie do obu izb parlamentu.
przykładowa odpowiedź: z uwagi na podział proporcjonalny głosów.
C. Przedstaw skutek zastosowania art. 197 dla podziału miejsc w Sejmie RP w 2011 r.
przykładowa odpowiedź: wejście do Sejmu KW Mniejszości Niemieckiej.

ZADANIE 12.
Odpowiedz na pytania:
A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.
Do kompetencji Prezydenta RP nie należy
C. wyrażanie wotum nieufności.
B. Podaj wspólną nazwę wszystkich kompetencji Prezydenta RP, które dla swojej ważności wymagają podpisu Prezesa Rady Ministrów.
przykładowa odpowiedź: prerogatywy

ZADANIE 13.
Wskaż, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe.
A. Marszałek województwa jest wybierany przez radnych sejmiku województwa. PRAWDA
B. Zarząd województwa jest powoływany przez premiera po wyborach samorządowych. FAŁSZ
C. Wojewoda jest przedstawicielem władzy ustawodawczej na terenie województwa. PRAWDA

ZADANIE 14.
Wskaż prawidłowe zakończenie zdania.
Podstawową jednostką samorządu terytorialnego w RP jest
B. gmina

ODPOWIEDZI DO POZOSTAŁYCH ZADAŃ W GŁOSIE WIELKOPOLSKIM

ZOBACZ TAKŻE

Próbna matura 2014 z OKE Poznań, historia [ARKUSZ, TEST, ODPOWIEDZI]

Próbna matura 2014 z OKE Poznań, historia, wos, chemia, biologia, fizyka, geografia. Jak Wam poszedł test z przedmiotów dodatkowych?

Matura 2014. CKE podała terminy matury w 2014 roku [HARMONOGRAM MATUR, DATY, TERMINY]

Próbna matura 2014 z OKE Poznań, język polski [ARKUSZ I ODPOWIEDZI]

Próbna matura 2014 z OKE Poznań, matematyka [ARKUSZ I ODPOWIEDZI]

Próbna matura 2014 z OKE Poznań, język angielski [TEST I PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI]

Komentarze (19)

 • Natmcz (gość)

  Natmcz (gość)

  16.01.14, 20:00

  Kiedy będzie wos rozszerzony, odp?

  Zgłoś

 • matura (gość)

  matura (gość)

  16.01.14, 19:19

  Wszyscy czekaja na odp :) wiec moze warto dac odp do reszty matur? Czekam od 12 na biologie nieszczesna

  Zgłoś

 • .. (gość)

  .. (gość)

  16.01.14, 19:05

  jakie były pytania z biologii r?

  Zgłoś

 • rooksss (gość)

  rooksss (gość)

  16.01.14, 18:57

  odpowiedzi do chemii i biologii PR proszę!!! :)

  Zgłoś

 • martyna (gość)

  martyna (gość)

  16.01.14, 18:23

  Kiedy bedzie klucz z gegry??

  Zgłoś

 • chemia (gość)

  chemia (gość)

  16.01.14, 18:21

  jakie byly zadania w chemii że mówicie ze była taka trudna?

  Zgłoś

 • djz (gość)

  djz (gość)

  16.01.14, 17:58

  Czekam na biologie

  Zgłoś

 • xyz (gość)

  xyz (gość)

  16.01.14, 17:57

  odpowiedzi do rozszerzonej historii tutaj będą? ;)

  Zgłoś

 • Alex (gość)

  Alex (gość)

  16.01.14, 17:56

  Czekam na odpowiedzi z geografii :(

  Zgłoś

 • xyz (gość)

  xyz (gość)

  16.01.14, 17:36

  Mozna prosic o szybsze odp:)?

  Zgłoś

 • ... (gość)

  ... (gość)

  16.01.14, 17:17

  Mature z chemii trzeba pozostawic bez komentarza.... Widoczne temu co to układał, bardzo zalezalo zaby udowodnic ze nie umiemy nic...:(

  Zgłoś

 • hahaha (gość)

  hahaha (gość)

  16.01.14, 16:54

  A czy ktoś może napisać o czym była matura z geografii? :)

  Zgłoś

 • ded (gość)

  ded (gość)

  16.01.14, 16:22

  jak sami je rozwiaza .....

  Zgłoś

 • che (gość)

  che (gość)

  16.01.14, 16:12

  kiedy beda dostepne arkusze/ ??

  Zgłoś

 • ded (gość)

  ded (gość)

  16.01.14, 16:07

  kiedy beda odp z bio ??? mozna czekac i czekac.

  Zgłoś

 • Alek (gość)

  Alek (gość)

  16.01.14, 16:02

  co z odp z Geografii??

  Zgłoś

 • gość (gość)

  gość (gość)

  16.01.14, 14:14

  Kiedy będą odpowiedzi z geografii?

  Zgłoś

 • ;) (gość)

  ;) (gość)

  16.01.14, 14:07

  kiedy będą przykładowe odpowiedzi z biologii?

  Zgłoś

 • Arsene (gość)

  Arsene (gość)

  16.01.14, 12:56

  Ja sie pytam co to było z chemii... Matura czy Kolokwium? ;o

  Zgłoś


Zamknij

Twój komentarz

Galeria

 • Motocykl LEM studentów Politechniki Wrocławskiej najlepszy na konkursie w Barcelonie

  Motocykl LEM studentów Politechniki Wrocławskiej najlepszy na konkursie w Barcelonie

  Autor: Gazeta Wrocławska

  Data publikacji: 23.07.2014 14:43

  Liczba odwiedzin: 38

  Studenci i doktoranci z Politechniki Wrocławskiej zdobyli główną nagrodę podczas międzynarodowych zawodów Smart Moto Challenge w Barcelonie. Ich lekki elektryczny motocykl, znany jako LEM, okazał się najlepszy. I to zarówno w ocenie ekspertów, jak i w rywalizacji podczas slalomu na ulicach miasta. »

 • Wakacje 2014. Półkolonie dla dzieci w Łodzi za drogie na kieszień rodziców

  Wakacje 2014. Półkolonie dla dzieci w Łodzi za drogie na kieszień rodziców

  Autor: Express Ilustrowany

  Data publikacji: 23.07.2014 14:08

  Liczba odwiedzin: 54

  Półkolonie językowe za ponad 750 zł, z robotyką za 650 zł, sportowe za 550 zł, muzyczne za 450 zł – oto ceny pięciodniowych turnusów dla dzieci w wieku szkolnym, proponowanych przez instytucje, firmy i szkoły prywatne w Łodzi. »

 • Studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbywają wakacyjne praktyki w miejskich przychodzniach

  Studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbywają wakacyjne praktyki w miejskich przychodzniach

  Autor: Express Ilustrowany

  Data publikacji: 23.07.2014 14:01

  Liczba odwiedzin: 48

  Gdzie są najkrótsze kolejki do kardiologa, jak postarać się o refundację sprzętu medycznego – na takie m.in. pytania dot. systemu opieki zdrowotnej odpowiadają pacjentom studenci kierunku zdrowie publiczne, odbywający wakacyjne praktyki w miejskich przychodniach w Łodzi. »

 • RECON - robot studentów Politechniki Białostockiej nagrodzony w Japonii

  RECON - robot studentów Politechniki Białostockiej nagrodzony w Japonii

  Autor: PAP Nauka w Polsce

  Data publikacji: 22.07.2014 13:41

  Liczba odwiedzin: 55

  Sukces studentów Politechniki Białostockiej. Robot RECON, który skonstruowali studenci uczelni zdobył drugą nagrodę w międzynarodowym konkursie na projekty urządzeń wykorzystujące nano- i mikrotechnologie do przeciwdziałania katastrofom »

 • W Akademii Finansów i Biznesu Vistula można zdobyć dyplom University of London

  W Akademii Finansów i Biznesu Vistula można zdobyć dyplom University of London

  Autor: Informacja prasowa

  Data publikacji: 22.07.2014 13:13

  Liczba odwiedzin: 58

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest pierwszą uczelnią w Polsce, która oferuje studia prowadzone w ramach University of London International Programmes. Studenci mogą zdobyć dyplom University of London – jednej z najlepszych uczelni na świecie, bez wyjeżdżania z naszego kraju. Do wyboru jest 8 kierunków studiów o profilu biznesowym i ekonomicznym. Rekrutacja trwa do 20 września 2014 r. »

 • Naukowcy UMK w Toruniu pracują nad diagnozowaniem chorób na podstawie ludzkiego oddechu

  Naukowcy UMK w Toruniu pracują nad diagnozowaniem chorób na podstawie ludzkiego oddechu

  Autor: PAP Nauka w Polsce

  Data publikacji: 22.07.2014 12:07

  Liczba odwiedzin: 56

  Polscy naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pracują nad diagnozowaniem chorób na podstawie ludzkiego oddechu. Metoda ta ma umożliwić wykrycie nowotworów, cukrzycy, schorzeń wątroby czy nerek we wczesnym stadium rozwoju. »

 • Studia bez matury? W Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu to możliwe [WIDEO]

  Studia bez matury? W Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu to możliwe [WIDEO]

  Autor: Fakty TVN/ x-news

  Data publikacji: 22.07.2014 09:53

  Liczba odwiedzin: 65

  "Nie powiodło Ci się na maturze? Uratujemy Twój czas!" – takim hasłem kusi pechowych abiturientów Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu. Uczelnia przygotowała ofertę, która umożliwia studentom uczęszczanie na zajęcia  mimo braku świadectwa dojrzałości. Pomysł mógł spodobać się tym, którzy matury w tym roku nie zdali, ale w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wywołał niemałe zamieszanie. »

 • Pasty z fluorem stosowane w odpowiedniej ilości nie są szkodliwe dla dzieci [WIDEO]

  Pasty z fluorem stosowane w odpowiedniej ilości nie są szkodliwe dla dzieci [WIDEO]

  Autor: Newseria

  Data publikacji: 22.07.2014 09:38

  Liczba odwiedzin: 61

  Stosowanie niewielkiej ilości pasty z fluorem jest bezpieczne i istotne dla utrzymania prawidłowego stanu zębów najmłodszych. Nowe zalecenia dotyczące fluoru, które przedstawiają eksperci, oparte są na dowodach naukowych zgromadzonych przez Europejską Akademię Stomatologii Dziecięcej i Amerykańską Akademię Stomatologii Dziecięcej. »

 • Badania naukowców SWPS Sopot. Łagodniej oceniamy oszustów, dzięki którym zyskujemy

  Badania naukowców SWPS Sopot. Łagodniej oceniamy oszustów, dzięki którym zyskujemy

  Autor: Informacja prasowa

  Data publikacji: 22.07.2014 09:14

  Liczba odwiedzin: 44

  Stosunek do osoby łamiącej normy lub prawo może ulegać zniekształceniu, gdy zyskujemy na tym zachowaniu. Dlaczego? Ponieważ zwyczajnie lubimy takie osoby bardziej, co w konsekwencji prowadzi do przymykania oczu na ich nieetyczne praktyki – pokazują badania sopockich naukowców z SWPS. »

 • « Poprzednia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Następna »

Rok szkolny 2013/2014 - daty

Sonda

Trwają wakacje! Jak spędzasz wakacyjne dni?

Śpię do południa :)
29%
Siedzę całe dnie przed kompem
25%
Zostaję w domu. Spotykam się ze znajomymi
23%
Wyjeżdżam z rodzicami nad morze/w góry/na Mazury
11%
Jadę na obóz/kolonie
7%
Wypoczywam u babci, która gotuje mi same pyszności
5%

juniorfutbol.pl

 • Technika "turbokozaka" | Michał Mak

  Technika "turbokozaka" | Michał Mak

  Autor: tom

  Data publikacji: 23.07.2014 13:59

  Liczba odwiedzin: 193

  Umiejętności techniczne są niezwykle istotnym elementem współczesnego futbolu, szczególnie jeśli chodzi o graczy ofensywnych. Technikę użytkową świetnie sprawdza między innymi zabawa organizowana przez stację Canal+ Sport "Turbokozak". Ostatnio wziął w niej udział Michał Mak. »

 • 18-letni Oskar Zawada podpisał profesjonalny kontrakt z Wolfsburgiem

  18-letni Oskar Zawada podpisał profesjonalny kontrakt z Wolfsburgiem

  Autor: Marcin Trzyna

  Data publikacji: 21.07.2014 15:54

  Liczba odwiedzin: 614

  Oskar Zawada podpisał profesjonalny kontrakt z Wolfsburgiem, który obowiązywał będzie do 2018 roku. Młodziutki napastnik występował przez ostatnie lata w juniorskich drużynach "Wilków". »

Najnowsze materiały

Najczęściej komentowane

Najpopularniejsze materiały

Polskapresse sp z.o.o informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie natablicy.pl podlegają ochronie. Dowiedz się więcej
Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej

Copyright Polskapresse Sp. z o.o. Kontakt | Regulamin | Polityka prywatności

Witryna korzysta z plików cookies oraz informacji zapisywanych i odczytywanych z localStorage, aby dopasować interesujące treści oraz reklamy. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, w szczególności w zakresie cookies, oznacza, że pliki będą umieszczane na urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do cookies i localStorage używając ustawień przeglądarki lub używanego urządzenia. Szczegóły w „Polityce Prywatności”.

Zamknij